Webbtjänst – åtgärder i vatten
(version 1.2.0)

I Sveriges vatten genomförs årligen ett stort antal fiskevårdsåtgärder och andra restaureringsåtgärder med olika syften. Länsstyrelserna handlägger många ärenden med

koppling till denna verksamhet och åtskilliga projekt finansieras med statliga anslag som t ex fiskevårdsmedel eller anslag till biologisk återställning i kalkade vatten. Centrala myndigheter

samt forskare har ett stort behov av att få en nationell helhetsbild av genomförda åtgärder och användningen av statliga medel. Motsvarade behov finns på regional nivå hos länsstyrelserna.

Åtgärdsdatabasen är länsstyrelsernas (lst), Naturvårdsverkets (NV), Riksantikvarieämbetets (RAÄ) och Fiskeriverkets (FIV) gemensamma insats för att underlätta

och kvalitetssäkra denna hantering.


Webbtjänsten ska externt tillgängliggöra information från åtgärdsdatabasen för i första hand VISS, men den skall även innehålla den information som det är känt att andra externa system har behov av.

Nättjänsten är utvecklad i form av en ”RESTful WCF Service”.

Samtliga metoder som publiceras via nättjänsten ger svar i JSON-format.

 

 

Tjänsten levererar följande som utdata:

 

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenProjektBetweenDates/json/dates?date1={date1}&date2={date2}

Request Value:

date1&date2

[string]

exempel: "dates?date1=2012-01-01&date2=2012-02-01"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

   Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenProjektBetweenDates/json/dates?date1=2012-01-01&date2=2012-02-01


Beskrivning:
Angiven URI ger att tjänsten returnerar en JSON array med projekt, med tillhörande åtgärder och ekonomi samt den tillhörande åtgärdens platser, fiskvägar och ekonomi.
De projekt som har har skapats eller förändrats, eller som har underliggande objekt (åtgärder, ekonomi, ekonomi på åtgärdsnivå, platser, fiskvägar, fiskutsättningar) som har skapats eller förändrats, mellan angivna datum, returneras. (
Observera att alltför stora tidsspann kan ge problem om datamängden är stor.)
Formatet på angivet datumen skall vara yyyy-mm-dd. Båda de angivna datumens data kommer med i uttaget, (alltså "från och med, till och med").

 

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenProjDataByProjID/json/{id}

Request Value:

id

[string]

exempel: 321"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

  Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenProjDataByProjID/json/321


Beskrivning:
Mot angiven URI anges projektid varvid tjänsten returnerar en JSON array för projektobjektet.
Maximalt antal tecken som kan anges för beteckningen (ID) är 10.

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenAtgDataByAtgID/json/{id}

Request Value:

id

[string]

exempel: "231"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

  Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenAtgDataByAtgID/json/231


Beskrivning:
Mot angiven URI anges åtgärdsid varvid tjänsten returnerar en JSON array för åtgärdsobjektet.
Maximalt antal tecken som kan anges för beteckningen (ID) är 10.

 

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenProjektByDate/json/{date}

Request Value:

date

[string]

exempel: "2016-08-01"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

  Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenProjektByDate/json/2016-08-01


Beskrivning:

Angiven URI ger att tjänsten returnerar en JSON array med projekt, med tillhörande åtgärder och ekonomi samt den tillhörande åtgärdens platser, fiskvägar och ekonomi.
De projekt som har har skapats eller förändrats, eller som har underliggande objekt (åtgärder, ekonomi, ekonomi på åtgärdsnivå, platser, fiskvägar, fiskutsättningar) som har skapats eller förändrats , efter angivet datum, returneras.

Formatet på angivet datum skall vara yyyy-mm-dd. Det angivna datumets data kommer med i uttaget, (alltså "från och med").

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenAtgardByDate/json/{date}

Request Value:

date

[string]

exempel: "2016-08-01"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

  Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenAtgardByDate/json/2016-08-01


Beskrivning:
Angiven URI ger att tjänsten returnerar en JSON array med åtgärder, med tillhörande  platser, fiskvägar och ekonomi.
De åtgärder som har har skapats eller förändrats, eller som har tillhörande ekonomi, fiskvägar eller fiskutsättningar som har skapats eller förändrats, efter angivet datum, returneras.

Formatet på angivet datum skall vara yyyy-mm-dd. Det angivna datumets data kommer med i uttaget, (alltså "från och med").

 

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenplatsByDate/json/{date}

Request Value:

date

[string]

exempel: "2016-08-01"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

  Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenplatsByDate/json/2016-08-01


Beskrivning:
Mot angiven URI anges ett datum varvid tjänsten returnerar en JSON array för samtliga platser som skapats eller ändrats sedan angiven tidpunkt.
Formatet på angivet datum skall vara yyyy-mm-dd. Det angivna datumets data kommer med i uttaget, (alltså "från och med").

 

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenFiskvagByDate/json/{date}

Request Value:

date

[string]

exempel: "2012-01-01"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

  Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenFiskvagByDate/json/2016-08-01


Beskrivning:
Mot angiven URI anges ett datum varvid tjänsten returnerar en JSON array för samtliga fiskvägar som skapats eller ändrats sedan angiven tidpunkt.
Formatet på angivet datum skall vara yyyy-mm-dd. Det angivna datumets data kommer med i uttaget, (alltså "från och med").

 

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenEkonomiByDate/json/{date}

Request Value:

date

[string]

exempel: "2016-08-01"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

  Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenEkonomiByDate/json/2016-08-01


Beskrivning:
Mot angiven URI anges ett datum varvid tjänsten returnerar en JSON array för samtliga ekonomiobjekt som skapats eller ändrats sedan angiven tidpunkt.
Formatet på angivet datum skall vara yyyy-mm-dd. Det angivna datumets data kommer med i uttaget, (alltså "från och med").

  

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenPlatsAtgfiskvagByEUID/json/{id}

Request Value:

id

[string]

exempel: "SE665697-153967"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

  Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenPlatsAtgfiskvagByEUID/json/SE665697-153967


Beskrivning:
Mot angiven URI anges en vattenförekomsts identitet (EU_CD) varvid tjänsten returnerar en JSON array med information om åtgärder och fiskvägar relaterade till en vattenförekomst.
Formatet på angivet vattenförekomsts identitet (EU_CD) skall vara SEnnnnnn-nnnnnn.

  

Service Interface:

atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/

 

 

Method:

GET

Request URI template:

/AtgVattenFiskvagPlatsAtgByFiskvagID/json/{id}

Request Value:

id

[string]

exempel: 232"

Response:

JSONDataResult

[JSON array]

  Exempel:   http://atgarderivattensrc.lansstyrelsen.se/RestServiceImpl.svc/AtgVattenFiskvagPlatsAtgByFiskvagID/json/232


Beskrivning:
Mot angiven URI anges fiskvägsid varvid tjänsten returnerar en JSON array med information om fiskvägen med relaterade data om eventuell plats och åtgärd.
Maximalt antal tecken som kan anges för beteckningen (ID) är 10.